ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

02 พฤศจิกายน 2563   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 220 ครั้ง
          ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคนอีสาน ได้จัดทำวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นวารสารราย 6 เดือน  โดยเน้นบทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริการธุรกิจและการจัดการ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยาและสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
          ในการนี้กองบรรณาธิการวารสารจึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารดังกล่าว ทางเว็บไซต์ ้https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/index ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
แชร์ข่าวนี้บน facebook