ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสาร Interdisciplinary Research Review

30 ตุลาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 148 ครั้ง
          เนื่องด้วยเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตสภา ในพระบรมราชูปถัมป์ สมเด็กพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ร่วมมือกันทางวิชาการในการจัดทำวารสาร  Interdisciplinary Research Review (ISSN 2465-3837) ซึ่งเป็นวารสารที่จัดอยู่ในฐาน TCI กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีค่า Impact Factor อยู่ที่ 0.099 และอยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงอาเซียน (ACI) และ Google Scholar 
          ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร สามารถส่งบทความออนไลน์ที่ http://tci-thaijo.org/index.php/jtir
แชร์ข่าวนี้บน facebook