ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

29 ตุลาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 85 ครั้ง
          เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เลขที่ 16559 จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ชุดอุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์แสงสว่างผ่านเครือข่ายไร้สาย  ผลงานวิจัยของอาจารย์กิตติศักดิ์  คงสีไพร และ อาจารย์อภิรักษ์  ทัดสอน วันที่ยื่นคำขอ 22 มกราคม 2562 เลขที่คำขอ 1903000140 สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งยังสร้าง แรงบันดาลใจให้กันนักวิจัย  รุ่นใหม่ที่จะสร้างสรรค์ผลงานเพื่อขอยื่นจดงานทรัพย์สินทางปัญญาต่อไปในอนาคต

 
แชร์ข่าวนี้บน facebook