ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 และนานาชาติครั้งที่ 3 วิทยาการจัดการวิชาการ 2021 “นวัตกรรมการวิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก” The 10th National and the 3rd International Conference Management Sciences 2021 : Innovation Management for Enhancing the Local Economy

16 ตุลาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 160 ครั้ง
ข้อมลูเกี่ยวกับการประชุม

เครือข่ายความคิดเห็นทางวิชาการคณะกรรมการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือขอเชิญชวนผู้เรียนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 และครั้งที่ 3: วิทยาการจัดการวิชาการ 2021 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการวิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก” (10th National and 3rd International Conference Management Sciences 2021: Innovation Management for Enhance the Local Economy) โดยคณะกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นเจ้าภาพ  กำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 ก.พ. 2564 เวลา 08.00- 16.30 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ขั้นตอนที่นำเสนอภาคบรรยายและภาคเช้า
1. International papers
2. กลุ่มด้านบริหารธุรกิจทุกสาขา
3. กลุ่มด้านนิเทศศาสตร์
4. กลุ่มด้านการบัญชี การเงิน
5. กลุ่มด้านเศรษฐศาสตร์
6. กลุ่มด้านการจัดการท่องเที่ยวและบริการ
7. กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
8. กลุ่มด้านสหวิทยาการ

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทการนำเสนอ วันที่  15 พฤศจิกายน 2563 หลังวันที่  15 พฤศจิกายน 2563
อาจารย์ / นักวิจัย / บุคคลทั่วไป นักศึกษา อาจารย์ / นักวิจัย / บุคคลทั่วไป นักศึกษา
ผู้นำเสนอผลงานระดับนานาชาติ USD 100 USD 50 USD 150  USD 100
รูปแบบบรรยาย  2,000 บาท 500 บาท 2,500 บาท 1,000 บาท
รูปแบบโปสเตอร์ 1,500 บาท 500 บาท 2,000 บาท 1,000 บาท
ผู้เข้าร่วมการประชุม (ไม่นำเสนอผลงาน) 500 บาท 500 บาท 500 บาท 500 บาท

รูปแบบการนำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster)

1. ให้ผู้นำเสนอผลงานจัดทำโปสเตอร์ในแนวตั้ง ขนาด 80×120 เซนติเมตร มาด้วยตนเอง
2. สามารถนำเสนอด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ตัวอักษรควรมีขนาดที่สามารถอ่านได้ในระยะ 1 เมตร เนื้อหาประกอบด้วย
• ชื่อเรื่อง
• ชื่อผู้วิจัยและหน่วยงานที่สังกัด
• บทคัดย่อ
• บทนำ
• วิธีดำเนินการวิจัย
• ผลการวิจัย
• อภิปรายผล
• บรรณานุกรม
• กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
3. การติดโปสเตอร์ โดยจะเปิดให้ผู้นำเสนอผลงานเข้าสถานที่จัดงานประชุมในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น ตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 21.00 น. โดยคณะกรรมการจัดงานจะจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับติดโปสเตอร์ให้กับผู้นำเสนอผลงาน และจะต้องติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันดังกล่าว
4. ขอความร่วมมือผู้นำเสนอผลงานให้จัดแสดงโปสเตอร์ผลงานตลอดระยะเวลาการจัดงานประชุมวิชาการ
5. กำหนดการ และช่วงเวลา ที่ผู้นำเสนอผลงานต้องอยู่ประจำโปสเตอร์ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

**หมายเหตุ คณะกรรมการจัดงานของสงวนสิทธิ์การนำเสนอและเผยแพร่ในทุกลักษณะสำหรับผลงานที่ไม่ได้ส่งตามขั้นตอนดังกล่าว ทันตามเวลาที่กำหนดจะไม่มีการพิจารณาคืนเงินค่าสมัคร

ข้อปฏิบัติการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral)

1. เวลาในการนำเสนอ 15 นาที ซักถาม 5 นาที รวม 20 นาที
2. เมื่อนำเสนอไปแล้ว 5 นาที เจ้าหน้าที่จะชูป้ายบอกเวลา 5 นาที
3. เมื่อนำเสนอไปแล้ว 10 นาที เจ้าหน้าที่จะชูป้ายบอกเวลา 10 นาที
4. เมื่อหมดเวลานำเสนอ 15 นาที เจ้าหน้าที่จะชูป้ายบอกหมดเวลา ขอให้ผู้นำเสนอหยุดการนำเสนอ และเตรียมตัวตอบคำถาม ใช้เวลา 5 นาที
5. บทความที่นำเสนอ จัดทำด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint  ขึ้นไป
6. ผู้นำเสนอบทความภาคบรรยาย ให้นำไฟล์ข้อมูลส่งให้กับเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน
7. หากผู้นำเสนอไม่นำไฟล์มาบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ตามกำหนดเวลาดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงลำดับการนำเสนอของท่าน โดยให้สิทธิ์ผู้นำมาลงทะเบียนไฟล์ไว้ก่อน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธาน Session นั้นๆ เพื่อความรวดเร็วและเป็นไปตามกำหนดเวลาการนำเสนอที่ได้แจ้งไว้

*หมายเหตุ มีการพิจารณาและให้รางวัลในการนำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย

คำแนะนำการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral)

1. ผู้นำเสนอผลงานควรเตรียมคอมพิวเตอร์ Notebook มาเอง (ถ้ามี)
2. หากผู้นำเสนอผลงานประสงค์ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำห้องนำเสนอ กรุณาจัดทำไฟล์นำเสนอ ดังนี้
2.1 จัดทำไฟล์นำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
2.2 ตั้งค่าหน้าแสดงผล (Slide size) เป็นขนาดมาตรฐาน 4:3
2.3 ใช้รูปแบบตัวอักษร (Font) มาตรฐานที่มีอยู่ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint เช่น TH SarabunPSK เป็นต้น
2.4 การบันทึกไฟล์ Save as เพื่อใช้การนำเสนอ สามารถเลือกจัดทำได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ (1) หากต้องการนำเสนอเป็นไฟล์ PowerPoint หรือประกอบกับมีการใช้ Animations ร่วมด้วย ควร Save as เลือกชนิดการบันทึกเป็น PowerPoint Show (*.pps) หรือ (2) หากต้องการนำเสนอแบบข้อความ/รูปภาพทั่วไปให้เลือกการบันทึกเป็น PDF (*.pdf)ลิงก์เพิ่มเติม : http://ms.psru.ac.th/nims2021/
แชร์ข่าวนี้บน facebook