ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

16 ตุลาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 435 ครั้ง
          ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จะเปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งครอบคลุมการพัฒนา 4 แพลตฟอร์ม ประกอบด้วย การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความ    เหลื่อมล้ำ นั้น

 

          ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา  จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 โดยจะปิดรับข้อเสนอแผนงานดังกล่าวในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563เวลา 16.00 น. ทั้งนี้ท่านสามารถส่งข้อเสนอการวิจัยด้วยตนเองที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล โดยส่งต้นฉบับข้อเสนอการวิจัย จำนวน 2 ชุด พร้อมส่งข้อเสนอการวิจัย เป็น File word และ File pdf มาที่ e-mail : researchpsru@psru.ac.th

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
          - แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) เพื่อของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565
          - หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุน Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณแบบปกติ)  
เอกสารประกอบ
          - นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565
          - platform เอกสารขอทุนสนับสนุน งบประมาณแผ่นดิน 2565


แชร์ข่าวนี้บน facebook