ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

08 กันยายน 2563   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 405 ครั้ง
          ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดทำวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งวารสารอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 2 กำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม การนี้จึงขอเชิญชวนบุคลากรของท่านส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://research.pcru.ac.th/journal_pcru/index.php/re หรือสอบถามข้อมุลเพิ่มเติมที่ นางสาวชุติมา พุฒอ่อน โทรศัพท์ 0 5671 7100 ต่อ 6310 ลิงก์เพิ่มเติม : https://research.pcru.ac.th/journal_pcru/index.php/re
แชร์ข่าวนี้บน facebook