ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2566 “การวิจัย และนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)” ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

14 พฤศจิกายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 1748 ครั้ง
การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2566

“การวิจัย และนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)”

ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

 

กำหนดการส่งบทความวิจัย

กิจกรรม

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

1. เปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมรับบทความ Full Paper

 30 พฤศจิกายน 2565

2. ปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมปิดรับบทความ Full Paper

 10 มกราคม 2566

3. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ Full Paper

ภายใน  20  มกราคม    2566

4. ผู้เขียนปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมส่งฉบับแก้ไขกลับมายังคณะทำงาน

10 – 25  มกราคม 2566

5. ประกาศผลการพิจารณา

1  กุมภาพันธ์  2566

6. วันจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2566

28  กุมภาพันธ์  2566

 หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์รับจำนวนจำกัด 100 บทความเท่านั้น และจะปิดระบบลงทะเบียนเมื่อบทความครบจำนวน

บทความวิจัยที่อยู่ในระดับดีมาก จะได้รับพิจารณาคัดเลือกให้ตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1

1.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

2. Life Sciences and Environment Journal

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม

ผู้นำเสนอผลงาน (นักวิจัย/นิสิต/นักศึกษา)

***Early Bird Rate (ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565)

1,000

2,000

ผู้นำเสนอผลงาน (นักวิจัย/นิสิต/นักศึกษา)

***Nornal Rate (ชำระค่าลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2565 ถึง 10 ม.ค. 2566)

1,500

2,500

 **** หมดเขตชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่  10  มกราคม   2566  เวลา 16.00 น. เท่านั้น ****

หัวข้อในการส่งบทความ

          กลุ่มที่ 1     ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

          กลุ่มที่ 2   ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          กลุ่มที่ 3    ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        

          กลุ่มที่ 4     ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

          กลุ่มที่ 5     ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว

          กลุ่มที่ 6    ด้านวิจัยสถาบัน  ลิงก์เพิ่มเติม : http://conference.psru.ac.th/pbr2023/
แชร์ข่าวนี้บน facebook