ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 21

22 กันยายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 467 ครั้ง
          ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ เรื่อง “การสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในยุค Next Normal" วันเสาร์ที่ ๑๙ และวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยแก่ นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป ดังนั้น เพื่อให้การจัดประชุมบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่แวดวงวิชาการ จึงขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย โดยใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยหรือช่องทางอื่นๆ เพื่อให้นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจได้รับทราบ โดยมีรายละเอียด ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://oldweb.western.ac.th/westernnew/wtu-research/ ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีแชร์ข่าวนี้บน facebook