ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่านเข้าร่วมเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี 2565

22 กันยายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 709 ครั้ง
          ด้วยสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดการประชุมทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “AFELTA & CULI International Conference 2022: Instruction, Learning and Assessment in the Next Normal: Research and Practice” ระหว่างวันศุกร์ที่ 4 วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 โดยมีวิทยากรจากภูมิภาค/ทวีปต่าง ๆ อาทิ เอเชีย ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย
 
          ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ นักพัฒนาหลักสูตร นักการศึกษา ผู้บริหารโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ 200 คน เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน และการทดสอบการประเมินผล สถาบันภาษาฯ จึงขอเรียนเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่านเข้าร่วม การประชุมข้างต้น โดยไม่ถือเป็นวันลา มีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามสิทธิในกฎระเบียบ/ข้อบังคับ ของข้าราชการ เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว
 
          ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม และสมัครเข้าร่วมได้ทางเว็บไซต์ https://www.culi.chula.ac.th/International/2022Intercon/index.php ตลอดจนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ culi.conference@gmail.com และส่งหลักฐานการชำระค่าสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ culi.iadept@gmail.comแชร์ข่าวนี้บน facebook