ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓

22 กันยายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 651 ครั้ง
          ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.) และสมาคมวิชาชีพ กำหนด จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รูปแบบ Hybrid (Onsite & Online) หัวข้อ “Nouveau Economy for Human Security: เศรษฐกิจวิถีใหม่เพื่อความมั่นคงของมนุษย์” ในวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นเวทีสำหรับ การนำเสนอผลงานทางวิชาการที่เปิดโอกาสให้กับนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานใน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจากทั่วประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม รวมทั้งสร้างความตระหนักและ ความเข้าใจต่อสาธารณะในเรื่องเศรษฐวิถีใหม่เพื่อความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป
 
         ในการนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและลงทะเบียนส่งบทความได้ที่ https://conference.sct.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ หากมีข้อ สงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่ research@sct.ac.thแชร์ข่าวนี้บน facebook