ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565

14 กันยายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 857 ครั้ง
          ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันคลังสมองของชาติ และมหาวิทยาลัยเครือข่ายการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (Scholarship of Teaching and Learning: SoTL) กำหนดจัดโครงการสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ ๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (Scholarship of Teaching and Learning: SoTL8) : The Next Normal of Education” เพื่อจัดกิจกรรมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตัวอย่างและแนวทางการศึกษาสมัยใหม่ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมการสอน ตลอดจนนโยบายและทิศทางของระบบนิเวศน์และสถาบันการศึกษา ในระหว่างวันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมประดู่แดง และบริเวณชั้น ๕ อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E๔A) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 
          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์โครงการการวิจัยเพื่อพัฒนา การเรียนการสอน ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๕ ให้กับบุคลากรในสังกัดของท่าน และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เพจงานดังกล่าวข้างต้นโดยลิงก์ fb.com/sotl8 ผ่านช่องทาง Social Media หรือ บนเพจ Facebock หน่วยงานของ ท่าน ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ ลงทะเบียนเข้าร่วม ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวอัมรินทร์ อรินต๊ะทราย สถาบันนวัตกรรม การเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทรศัพท์ ๐ ๕๓๙๑ ๗๘๙๗ ต่อ ๔๐๘๐แชร์ข่าวนี้บน facebook