ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 16 (รูปแบบออนไลน์)

14 กันยายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 435 ครั้ง
 
          ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดการจัดงาน ประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑๖ เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ ๑๑๘ ปี “๕๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี การวิจัย เพื่อการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น” ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 9 ในวโรกาส คล้ายวันพระราชสมภพ ครบ ๑๑๘ ปี เพื่อสร้างพื้นที่ให้นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิต และผู้สนใจ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้จากแนวความคิดในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ และ เพื่อให้นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 
          ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงาน เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการ ฯ ดังกล่าว ไปยังคณาจารย์/นักวิจัย ภายในสังกัด ที่มีความสนใจนำผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้) โดยผู้สนใจสามารถ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอแบบออนไลน์ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) ผ่านทางระบบลงทะเบียน เข้าร่วมงานนำเสนอทางเว็บไซต์ http://www.research.rbru.ac.th/proceeding.php ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ (หรือจนกว่าจะครบ ๘๐ บทความ) หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถาม รายละเอียดได้ที่ นางสาวนิตยา ต้นสาย, นางสาวณัฐฐาน ดีชื่อ หมายเลขโทรศัพท์มือถือสำนักงาน ๐๘๖๔๔๒๖๓๙แชร์ข่าวนี้บน facebook