ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารวิชชา

14 กันยายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 560 ครั้ง
          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำวารสารวิชชา ซึ่งเป็นวารสารวิชาการเพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประกอบด้วย ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิศวกรรมศาสตร์) สำหรับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักวิจัยทั่วไป ได้มีโอกาสเสนอผลงานทาง วิชาการและงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวงวิชาการ ซึ่งทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะผ่านการประเมินคุณภาพ จากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๓ คน ในรูปแบบผู้ประเมินและผู้เขียนไม่ทราบชื่อซึ่งกันและกัน (double-blind review) และปัจจุบันวารสารวิชชาได้รับการรับรองคุณภาพวารสารระดับชาติอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๒ (๒๕๖๓-๒๕๖๗) นั้น
 
          ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์วารสารวิชชา และเชิญชวนนักศึกษา บุคลากรในหน่วยงาน และผู้ที่สนใจ เพื่อส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดย ไม่มีค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดคำแนะนำในการเขียนบทความได้ที่เว็บไซต์วารสาร https://li01.tci-thaijo.org/index.php/wichcha/index หรือสอบถามข้อมูลได้ที่นางสาวกันต์ฤทัย จรจรัส ผู้จัดการวารสาร มือถือ ๐๘ ๒๕๐๐ ๕๕๖๐ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
 แชร์ข่าวนี้บน facebook