ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญบุคลากรและนิสิตนักศึกษาร่วมงานและส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2565

14 กันยายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 670 ครั้ง
          ด้วย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2555 ในหัวข้อเรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (The 17th National and The 7th International Sripatum University Conference on Research and Innovations to Sustainable Development: SPUCON2022) แบบออนไลน์ (Virtual Conference) ในวัน พฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พศ. 2565 เวลา 8.30-16.30 . โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์จากอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา ทั้งภายในประเทศและ ต่างประเทศ
 
          คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการฯ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีความยินดีที่จะขอเรียนเชิญบุคลากร และนิสิตนักศึกษาในสังกัดของท่าน สงบทความวิจัย (Research Article) หรือบทความวิชาการ (Academic Article) เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมฯ ดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ขั้นตอนการลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่ http://spucon.spu.ac.thแชร์ข่าวนี้บน facebook