ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายระยะเวลาการส่งผลงาน และเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "New tertiary education for all"

14 กันยายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 641 ครั้ง
          ตามหนังสือที่อ้างถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่ อว.๐๖๓๐.๑๑/๒๕๑ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้แจ้งเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลงานเพื่อนำเสนอ แบบปากเปล่า หรือโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “New tertiary education: Education for all" ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครบรอบ ๙๐ ปี ในระว่างวันที่ ๑ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ความแจ้งแล้วนั้น
 
          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ ๒๐๑๙ (COVID-19) ทำให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการจัดประชุมวิชาการ เป็นรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ พร้อมทั้งขยายระยะเวลาในการส่งผลงานและชำระเงินลงทะเบียน เพื่อนำเสนอ แบบปากเปล่าหรือโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการดังกล่าว จนถึงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยสามารถส่งผลงาน และขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนประชุมวิชาการได้ที่ http://acad.vru.ac.th/vru_conference/ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวสุมาลี ธรรมนิธา สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน โทรศัพท์ ๐๘๙-๐๘๙-๒๕๗๕ หรือ E-mail : sumalee@vru.ac.thแชร์ข่าวนี้บน facebook