ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม เรื่อง การประยุกต์ใช้กล้อง FE-SEM และเครื่อง Micro-XRF ในการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ระดับมาโคร ไมโคร และนาโนเทคโนโลยี

14 กันยายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 132 ครั้ง
          ด้วยสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท แอบโซเทค จำกัด กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมแบบออนไลน์ (Online) เรื่อง การประยุกต์ใช้กล้อง FE-SEM และเครื่อง Micro-XRF ในการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ระดับมาโคร ไมโคร และนาโนเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ชนิดฟิลด์อีมิชชั่น (FE-SEM) และเครื่องวิเคราะห์แผนที่ธาตุโดยการเรื่องรังสีเอกซ์ระดับจุลภาค (Micro-XRF) ให้แก่ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทางสายวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงบุคคลที่สนใจใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จนสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ศึกษาในงานวิจัย และงานวิเคราะห์ทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น
 
         ในการนี้ สถาบันฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ได้เป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม เรื่อง การประยุกต์ใช้กล้อง FE-SEM และเครื่อง Micro-AEC ในการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ระดับมาโคร ไมโคร และนาโนเทคโนโลยี ในวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่าน 15 ช่องทาง คือ URL Link ลงทะเบียน : https://me-qr.com/xIWehM
 แชร์ข่าวนี้บน facebook