ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร วิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี

14 กันยายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 147 ครั้ง
          ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทำวารสาร วิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางด้านสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีการพิจารณาคุณภาพของบทความจาก ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ ท่านต่อบทความ ซึ่งกำหนดตีพิมพ์วารสารปีละ ๒ ฉบับ และวารสาร ดังกล่าวปรากฏอยู่ใน Googte scholar เรียบร้อยแล้ว
 
          ในการนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาในสังกัดของท่าน ให้ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยาสารสนเทศและเทคโนโลยี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับ และติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.jait.ssru.ac.th/index.php/JAIT หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ ๐๒-๑๖๐-๑๑๕๕, ๐๒-๑๖๐-๑๒๔๙, และ e-mail : jait@ssru.ac.thแชร์ข่าวนี้บน facebook