ข่าวประชาสัมพันธ์

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP)

19 สิงหาคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 577 ครั้ง


ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP) สาธารณรัฐเกาหลี ได้ตกลงความร่วมมือร่วมกันให้มีความร่วมมือทางวิชาการด้านพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและ นวัตกรรม พัฒนาบุคลากรการวิจัยด้านพลังงานให้มีศักยภาพและสามารถเรียนรู้เท่าทันและได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และหลักปฏิบัติที่เป็นเลิศจากสาธารณรัฐเกาหลี โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยพลังงานระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ ซึ่งผลการวิจัยสามารถตอบโจทย์นโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล แก้ไขปัญหาชาติ และสร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศไทย เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางพลังงานที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนในระดับอุตสาหกรรมหรือเชิงพาณิชย์ เกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริง

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 (S4)     การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและ อย่างยั่งยืนโดยใช้วิทยาศาสตร์การวิจัย และนวัตกรรม

แผนงาน (P23)            ยกระดับความร่วมมือด้านการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบัน/ศูนย์วิจัยกับเครือข่ายระดับนานาชาติ พัฒนาการเป็นศูนย์กลางกำลังคนระดับสูงของอาเซียนและศูนย์กลางการเรียนรู้ของอาเซียน

แผนงานย่อย (N48)      พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ (Global Partnership)

ช่วงเวลารับข้อเสนอ        22 สิงหาคม – 7 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น.                                
                            (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น.)

การยื่นข้อเสนอฯ            ผ่านระบบ NRIIS

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม    ภารกิจวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 

ข้อมูลด้านทุนวิจัย          โทร. 0 2561 2445 ต่อ 212 หรือทางอีเมล  Napaporn.c@nrct.go.th

ข้อมูลด้านระบบ NRIIS   กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม                     

                            โทร. 0 2579 1370 - 9 ต่อ 607, 611, 612

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1. ประกาศทุน.pdf
2.ขอบเขตการสนับสนุนทุนวิจัยร่วม เกาหลี KETEP 2566 .pdf
คู่มือนักวิจัย.pdf
แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย-FF.pdf

 
แชร์ข่าวนี้บน facebook