ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากรและนักวิจัยเข้าร่วม โครงการปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานเพื่อสอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในหัวข้อ การส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และแนวทางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับ พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 (TRIUP ACT)

09 สิงหาคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 577 ครั้ง
          สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากรและนักวิจัยเข้าร่วม โครงการปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานเพื่อสอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในหัวข้อ "การส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และแนวทางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 (TRIUP ACT)" ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปางอุบล โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว

          การบรรยายในหัวข้อ "การส่งเสริงการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และแนวทางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 (TRIUP ACT)"
          วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร (ผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

          และเสวนาหัวข้อ "การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ตามบริบทของมหาวิทยาลัย"
          วิทยากรโดย 
          1. อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร  (ผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
          2. อาจารย์ ดร.สราวุธ สัตยากวี (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร)
          3. รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว (ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)

          ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังได้ที่  https://qr.page/g/2DfziNm1VwT   

          ติดต่อสอบถามได้ที่งานทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) โทรศัพท์ภายใน  7217  โทรศัพท์ภายนอก 055-267038
แชร์ข่าวนี้บน facebook