ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 12th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub Regional Countries 2022 (12th ICPH-GMS: 2022)

07 สิงหาคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 554 ครั้ง
          ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายสาธารณสุขศาสตร์ จะได้จัด ประชุมวิชาการนานาชาติ The 12th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub Regional Countries 2022 (12th ICPH-GMS: 2022) ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี การจัดประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบัน/องค์กร ในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยมีวัตถุประสงค์สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และ ประสบการณ์ด้านระบบบริการสุขภาพในชุมชนที่ทันสมัย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ของบุคลากรในประเทศแถบภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งอาจนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดทางวิชาการด้านการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพในอนาคต ทั้งในและต่างประเทศ
 
          ในการนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนกัน จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย ภาคบรรยาย หรือภาคโปสเตอร์ เพื่อนำเสนอในการประชุมดังกล่าว ทั้งแบบ Online และ Onsite ทั้งนี้สามารถลงทะเบียน ส่งบทคัดย่อบทความวิจัย ฉบับสมบูรณ์ ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://phkkudc.kku.ac.th/gms อนึ่ง การประชุมวิชาการครั้งนี้ ข้าราชการ และพนักงานจากส่วนราชการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้จากต้นสังกัดตามระเบียบราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4342-4820 ต่อ 42805แชร์ข่าวนี้บน facebook