ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอมอบผลงานวิจัยเชิงนโยบายแและสาธารณะ กลุ่มเรื่องสัตว์เศรษฐกิจ

03 สิงหาคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 167 ครั้ง
          ด้วยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เป็นผู้บริหารทุนมุ่งเป้า เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน กลุ่มเรื่องสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์งานวิจัยของประเทศ โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การวิจัยเพื่อการแปรรูป เพิ่มมูลค่า และสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์เศรษฐกิจ รวมทั้งการวิจัยนโยบายและกฎหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ปัจจุบันมีโครงการวิจัยเชิงนโยบาย และสาธารณะที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ได้องค์ความรู้และข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ทั้งทางตรง และทางอ้อม รวมทั้งผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ จำนวน 12 โครงการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

 
          ในการนี้ สวกขอมอบผลงานวิจัยดังกล่าวให้แก่ท่าน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ url ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้ ทั้งนี้ หากนำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งให้ สวก. ทราบเป็นทางการด้วย เพื่อดำเนินการรวบรวมและติดตาม ผลกระทบ (Impact) หลังการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยต่อไปแชร์ข่าวนี้บน facebook