ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จริยธรรมการิจัยในมนุษย์

03 สิงหาคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 186 ครั้ง
          ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์” ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 – 17.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจหลักการและเกณฑ์การพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ มนุษย์การปฏิบัติที่ดีในการทำวิจัยและวิธีดำเนินงานวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล รวมทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพการ วิจัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลว่าด้วยเรื่องจริยธรรมการวิจัย และเพื่อผู้เข้าฝึกอบรมและผ่านเกณฑ์ที่ กําหนดได้รับวุฒิบัตรและสามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงว่ามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์สาขาสังคมศาสตร์ และใช้ประกอบการขอรับรองโครงการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ต่อไปได้

          เพื่อการนี้ จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ท่านได้โปรดประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการเรื่อง"จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" ดังกล่าว ให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นิสต นักศึกษา และผู้สนใจ ได้รับทราบเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ
 
          ผู้สนใจเข้าอบรม :
          1. กรอกใบสมัคร 
          2. โอนเงินค่าสมัคร 500 บาท เข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 005-805088-1  ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยสยาม
          3.  ส่งหลักฐานการจ่ายเงินไปยังอีเมล์ bus1@siam.edu
          4. รับลิงค์เข้าอบรม

          สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ดร.บุญญาดา โทร 085-644-6141   ลิงค์ลงทะเบียน  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfC7iCBANBmjlBd_4ErFMCEkMm4W0pgQ5WbdAgpmvQkv5vg-g/viewformแชร์ข่าวนี้บน facebook