ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนาบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Reseaech Journal

25 กรกฏาคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 560 ครั้ง
 
          ด้วยสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดทำวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NDA Development Joumal) และ NIDA Case Research Journal มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความกรณีศึกษา ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ โดยครอบคลุมสาขารัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ, พัฒนาการเศรษฐกิจ, สถิติประยุกต์, พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, ภาษาและการสื่อสาร, พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิติศาสตร์, การจัดการการท่องเที่ยว, นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ, บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ พอเพียง รวมทั้งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาทั้งภายในประเทศและ ต่างประเทศ มีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม โดยรับเฉพาะบทความภาษาอังกฤษ
 
          ในการนี้ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ใน วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มการเสนอบทความได้ที่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NDJ และ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NCRJ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววณิชชา อ่วมแจ้ง หมายเลขโทรศัพท์ 02-727-3314, 092-4273504 หรือ นายกรัณย์ วรวิทย์วรรณ หมายเลขโทรศัพท์ 02-727-3022, 086-8097400 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565แชร์ข่าวนี้บน facebook