ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ วารสารหาดใหญ่วิชาการ

25 กรกฏาคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 285 ครั้ง
 
          ด้วย ฝ่ายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้จัดทำวารสาร หาดใหญ่วิชาการ (HATYAIACADEMIC JOURNAL) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index: TCI) กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ บทความวิจัย และบทความวิชาการรูปแบบต่าง ๆ ของคณาจารย์และนักวิชาการทั่วไป ด้านมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์
 
          บัดนี้ ฝ่ายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้จัดทำวารสาร หาดใหญ่วิชาการ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565) แล้วเสร็จ ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารหาดใหญ่วิชาการ ฉบับดังกล่าวในหน่วยงานของท่านผ่าน https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HatyaiAcademicJournal/issue/archive ทั้งนี้ หากมีผู้ประสงค์จะส่งบทความเพื่อรับ การพิจารณาตีพิมพ์ สามารถศึกษารายละเอียดการส่งบทความได้ที่ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HatyaiAcademicJournal/index หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7420-0347
 แชร์ข่าวนี้บน facebook