ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้หัวข้อ "ทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยและการสืบค้นสิทธิบัตรเพื่อการวิจัย"

18 กรกฏาคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 301 ครั้ง
          ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้หัวข้อ “ ทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยและการสืบค้นสิทธิบัตรเพื่อการวิจัย ” สำหรับบุคลากร อาจารย์ นักวิจัย    วันที่ 1 สิงหาคม 2565  และสำหรับนักศึกษา วันที่ 2 - 5 สิงหาคม 2565  ณ ห้องประชุม Training Room    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และสร้างความตระหนักก่อนการทำงานวิจัย สืบค้นฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการวิจัย พัฒนา และศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างงานวิจัยและขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไปขยายผลเพื่อให้เกิดคุณค่าในเชิงพาณิชย์

          ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยงานทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการอบรม โดยลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน QR Code ที่แนบท้ายหนังสือ ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565  เพื่อที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจักได้ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้หากสนใจจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 055-267038 ภายใน  7217
แชร์ข่าวนี้บน facebook