ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมืออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ “มนุษย์และสังคม” มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑

17 กรกฏาคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 403 ครั้ง
          ตามที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดทำ วารสารวิชาการ “มนุษย์และสังคม” มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์และ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ผู้สนใจได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้ ส่งเสริมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งในการนำเสนอผลงานวิจัย บทความวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเปิดรับผลงานวิชาการประเภท บทความวิจัยและบทความ วิชาการ
 
          ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจส่งบทความทางด้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาภาษาและภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การพัฒนาชุมชน วรรณคดี สังคมวิทยา มานุษยวิทยา นิเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการฯ สามารถดูรายละเอียดและส่งบทความ ได้ที่ https://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1แชร์ข่าวนี้บน facebook