ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม "Thailand New Gen Inventor Award 2023"

17 กรกฏาคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 176 ครั้ง
          สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดให้มีกิจกรรม การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2023” (I-New Gen Award 2023) เพื่อให้เยาวชนระดับ มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาที่มีความสนใจและมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นนักวิจัยและนวัตกร ในอนาคตได้มีเวทีในการแสดงความสามารถพิเศษด้านการประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งจะนำไปสู่ช่องทางในการขยาย ฐานบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงประเทศในอนาคต โดยมีรายละเอียด ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
 
          ในการนี้ วช. จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ที่มีความสนใจด้านการประดิษฐ์คิดค้นเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในโครงการดังกล่าว โดยสามารถ ดาวน์โหลดเอกสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.inventorday.nrct.go.th หรือ https://inventorday.nrct.go.th/ewt_news.php?nid=199แชร์ข่าวนี้บน facebook