ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งเอกสารผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

29 มิถุนายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 703 ครั้ง
          ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เชิญหน่วยงานของท่านพิจารณานำเสนอ ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยในสังกัดมายัง วช. เพื่อคัดเลือก และเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จํานวน ๕ เวที ได้แก่
 
          ๑. งาน “Taiwan Innotech Expo 2022” (TIE 2022) ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ (๓ วัน) ณ เมืองไทเป ไต้หวัน
          ๒. งาน “The International Trade Fair-deas, Inventions and New products” (iENA 2022) ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ (๔ วัน) ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
          ๓. งาน "Seoul International Invention Fair 2022” (SIIF 2022) ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (๔ วัน) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 
          ๔. งาน “2022 Kaohsiung International Invention and Design EXPO” (KIDE 2022) ระหว่างวันที ธันวาคม ๒๕๖๕ (๓ วัน) ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน 713 
          ๕. งาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” กำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม เมษายน ๒๕๖๖ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นั้น
 
          ในการนี้ วช. ได้รับแจ้งจากผู้จัดงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการส่งผลงานฯ จึงส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนกำหนดการส่งเอกสารผลงานร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ (รายละเอียด ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย) และขอความกรุณาท่านแจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักประดิษฐ์/นักวิจัยในสังกัดหน่วยงานของท่านทราบ โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการเสนอผลงานฯ ได้ที่ เอกสารแนบ และ url : https://sites.google.com/view/intfair-nrct/homeไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook