ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) รอบที่ 1

28 มิถุนายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าวบริการวิชาการ/ทุนบริการวิชาการ    : 2493 ครั้ง
          ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ออกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) และได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการสัมภาษณ์บุคคลตามรูปแบบที่หน่วยงานกำหนดเพื่อจ้างเหมาบริการในพื้นที่ดำเนินการของหน่วยงาน นั้น
 
          บัดนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้รับจ้างงานร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

          ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) รอบที่ 1แชร์ข่าวนี้บน facebook