ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

25 มิถุนายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าวบริการวิชาการ/ทุนบริการวิชาการ    : 3039 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
          ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ออกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ฉบับลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 โดยกำหนดให้รับสมัครในช่วงระหว่างวันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2565 นั้น
 
          บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศข้างต้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)   
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
          ผู้สมัครโครงการ U2T for BCG ที่มีบัญชีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ในพื้นที่ดำเนินการของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้ดำเนินการสัมภาษณ์รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้ ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2565
 
          หมายเหตุ ผู้สมัครในพื้นที่หน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย ขอให้ติดต่อหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน ตรวจสอบหน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่ได้ที่ https://research.psru.ac.th/u2t/
แชร์ข่าวนี้บน facebook