ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

24 มิถุนายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 527 ครั้ง
          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
          กรอบข้อเสนอการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ บูรณาการเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่ โดยมุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) 4 ด้าน
               1. การเกษตรและอาหาร
               2. สุขภาพและการแพทย์
               3. พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม
               4. การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
          สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ภายในเวลา 16.00 น. ส่งด้วยตนเองหรือทาง e-mail researchpsru@psru.ac.th
          สอบถามเพิ่มเดิม
               ห้องงานวิจัย บริเวณชั้น 1  อาคารศรีพิบุล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชกุฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว) เบอร์โทร 055-267038 ภายใน 7215
 
          ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังชี้แจ้งกรอบ FF 2567 ได้ที่  https://me-qr.com/mqjeBi
          หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย FF 2567 คลิก https://drive.google.com/drive/folders/1_JHgll1U9XurBhyKj-7eqANjNcGsX0dW
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แชร์ข่าวนี้บน facebook