ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิททยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

24 มิถุนายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 524 ครั้ง
          ตามที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดทำวารสารวิชาการฉบับใหม่ ๓ ฉบับ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ตามประกาศค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวารสาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งวารสารทั้ง ๓ ฉบับ มีกำหนดการตีพิมพ์วารสารปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ ดังนี้
               ๑) วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๒๕) โดยเปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๕
               ๒) วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕) โดยเปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๕
               ๓) วารสาร Asian Journal of Traditional and Innovative Arts and Textiles ปีที่ ๒ (พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๕) โดยเปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
          ในการนี้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษาที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป สามารถส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ วารสารวิชาการ - KSU | มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นางสาวนภัทรธิดา พรมตราย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๖-๙๔๕๔๙๓๖) นางสาวกฤติกา สุวรรณเรื่อง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๖๗๐๑๑๒๑ และ อาจารย์ ดร.กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ หมายเลข โทรศัพท์ ๐๘๗-๖๓๙๐๖๐๑แชร์ข่าวนี้บน facebook