ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ 2565

24 มิถุนายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 759 ครั้ง
          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน การวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ “งานวิจัย และงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการระดับชาติให้กับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในสถาบันการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และนำเสนอผลงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์เผยแพร่สู่สาธารณะ
 
          ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในสถาบันหรือ หน่วยงานของท่านส่งผลงานได้ ตั้งแต่วันนี้ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือทาง   http://research.dru.ac.th
 ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook