ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

24 มิถุนายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 624 ครั้ง
 
          ด้วย วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ได้จัดทำวารสารวิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง เพื่อเผยแพร่ตีพิมพ์บทความวิจัย และบทความวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม และเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัย นั้น
 
          ในการนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ วารสารวิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๔ และ เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานและผู้ที่สนใจ เพื่อส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว ทั้งนี้ท่านสามารถ ดาวโหลดข้อเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่ www.nlpoly.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
 แชร์ข่าวนี้บน facebook