ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18

22 มีนาคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 711 ครั้ง
 
          ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองการวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18 "Steering Towards Frontier University Challenges and Foresight" ระหว่างวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2565 รูปแบบ Hybrid Onsite & Online ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวร มหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรทั้ง ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในรูปแบบ OralPoster Presentation ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษและ การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผลงานวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัย สถาบันจากบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 
          มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่านร่วมส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุม วิชาการดังกล่าวฯ และขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ฯ ผ่านช่องทาง ต่าง ๆ ของหน่วยงาน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://conference.nu.ac.th/nrc18 และสอบถามได้ ที่งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 8641 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrc@nu.ac.th อนึ่ง ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ มีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบของทางราชการ และสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดแล้วแชร์ข่าวนี้บน facebook