ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

22 มิถุนายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 750 ครั้ง




 
          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กําหนดจัดการประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครบรอบ ๙๐ ปี ในระว่างวันที่ ๑ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ ผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 
          ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานหรือรับฟังการ เสนอผลงาน อีกทั้งร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและ สมัครได้ที่ http://acad.vru.ac.th/vru_conference/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุมาลี ธรรมนิธา เบอร์โทร ๐๘๙-๐๘๙-๓๕๗๕ หรือ E-mail : sumalee@vru.ac.th







แชร์ข่าวนี้บน facebook