ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๖ "ประชากรและสังคม ๒๕๖๕"

14 มิถุนายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 497 ครั้ง
 
          ด้วย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๖ “ประชากรและสังคม ๒๕๖๕” ภายใต้หัวเรื่อง “โควิด ๑๙ การฟื้นตัวและโอกาสของประชากรและสังคม (COVID-19: Resilience & Opportunity of Population and Society)” ในวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ช่วงเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ (๑๐๑) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่องค์ความรู้ มุมมองทางวิชาการและข้อค้นพบสำคัญจากงานวิจัยของสถาบันฯ สู่สาธารณะในประเด็นด้าน ประชากรและสังคมมิติต่าง ๆ ของสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคตจากการแพร่ระบาดของโควิด-๒๙ และเพื่อเป็นเวที วิชาการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดการประชุมในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Conference) ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนทางด้าน ประชากรและสังคม ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบาย เครือข่ายทางวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ ทั่วไป จำนวนประมาณ ๕๐๐ คน เข้าร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าลงทะเบียน
 
          ในการนี้ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ ระดับชาติ ตามวัน เวลาดังกล่าวข้างต้นด้วย โดยท่านสามารถดูรายละเอียดการประชุม และลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://ipsr.mahidol.ac.th/Conference๒๐๒๒/ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ waiwingrob@gmail.com; nutchanundhporn.mee@mahidol.edu พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดการประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook