ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการในการประชุมวิชาการ บรรยายพิเศษ และนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๒ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑

14 มิถุนายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 482 ครั้ง
          ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กำหนดจัดโครงการประชุม วิชาการ บรรยายพิเศษ และนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม ระดับชาติครั้งที่ ๒ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๕-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ทั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานวิชาการและ ผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม ให้แก่อาจารย์ นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
 
          ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการข้างต้นเป็นประโยชน์สูงสุดในงานวิชาการด้านศิลปะและ วัฒนธรรม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ได้โปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัย อาจารย์ นักศึกษาในสังกัด ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอบทความวิจัยตามกำหนดวันและเวลาข้างต้น ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากต้น สังกัดแล้วสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสาร และลงทะเบียนส่งบทความผ่านเว็บไซต์ http://conference.skru.ac.th/Con๒๒/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๖๙๔๖ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook