ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15

13 มิถุนายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 524 ครั้ง
          ตามที่สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร ร่วมกับ สมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย สมาคม นักโรคพืชแห่งประเทศไทย สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย และสมาคมอารักขาพืชไทย กำหนดจัดการประชุมวิชาการอารักขา พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอารักขาพืช ประกอบด้วยด้านโรคพืชและจุล ชีววิทยา กีฏและสัตววิทยา วิทยาการวัชพืช เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และวิศวกรรมเกษตร อันจะนำข้อมูล เหล่านี้ไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการผลิตพืชอย่างมีประสิทธิภาพ หรือใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน สำหรับการทำวิจัยขั้นต่อไป เพื่อความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร รวมถึงเป็น การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และระดมความคิดเห็น ระหว่างนักวิชาการ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง ผู้สนใจ เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้าง และพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในด้านอารักขาพืชต่อไป
 
          คณะผู้จัดงานจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านอธิการบดี ได้โปรดสนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาได้รับทราบ และมีโอกาสเข้าร่วมการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ซึ่งมีรายละเอียด ปรากฏในเอกสารที่แนบมาด้วยโดยทั่วถึงกัน 
 ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook