ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำมูล

13 มิถุนายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 641 ครั้ง
          ด้วย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดทำวารสารศิลปะและ วัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำมูล ISSN ๑๙๐๕ - ๖๒๖๕ ซึ่งเป็นวารสารที่กำลังพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฐาน TCI วารสารแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ บทความวิชาการ และบทความวิจัย และมีกำหนดตีพิมพ์ปีละ ๒ ฉบับ คือ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน) และฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม) ซึ่งสาขาที่เปิดรับ ดังนี้ ศิลปวัฒนธรรม (ดนตรี ประวัติศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์ ทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง ภาษาและ ภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะทั่วไป มนุษยศาสตร์ ศาสนศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) แหล่งเรียนรู้ และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
          ในการนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จึงขอเชิญชวนส่งบทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำมูล โดย ไม่มีค่าธรรมเนียม ในการตีพิมพ์บทความ ผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง https://so๐๗.tci-thaijo.org/index.php/acj/index หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ตาม รายละเอียดคำแนะนำการส่งบทความตั้งเอกสารที่แนบมาพร้อม ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อ.ดร.วิจิตรา โพธิสาร หรือโทร. ๐๘๘ ๗๒๓๕๙๔๔
 ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook