ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารราชภัฏพระนครวิชาการ

13 มิถุนายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 456 ครั้ง
          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดทำวารสารราชภัฏพระนครวิชาการ (RNRU Academic Journal) เพื่อเผยแพร่ผลงานในลักษณะบทความวิชาการ บทความบริการวิชาการ บทความสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทางวิชาการ และบทความวิจัยโดยขอบเขตของเนื้อหาจะครอบคลุมด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหวิทยาการรวมทั้งผลงานวิชาการที่ใช้ความรู้ในพหุสาขาในการวิเคราะห์ โดยกำหนด จัดพิมพ์ปีละ ๒ ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม
 
          ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์และเชิญชวน บุคลากรในหน่วยงานและผู้ที่สนใจ เพื่อส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว ทั้งนี้ท่านสามารถดาวโหลด แบบฟอร์มและข้อเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่ https://so๐๗.tci-thaijo.org/index.php/PNRU_ACA/index และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๕๔๔-๘๖๒๙ ๐๒-๕๔๔-๘๕๓๒-๓๓ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๒-๕๑๙-๔๒๕๒ 
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook