ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันพันธ์การประชุมวิชการและนำเสนอผลงานวิจัย/บทความวิชการในหารประชุมวิชาการระดับชาติ SMART ครั้งที่ 4

13 มิถุนายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 690 ครั้ง
 
          ด้วยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ SMART ครั้งที่ 4 (4th SMART: Synergistic Meeting of Anti-Aging and Regenerative Medicine of Thailand) ภายใต้ หัวข้อ : Thailand Wellness for World Aesthetic Hub ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00-18.00 น. ณ ห้องประชุม ปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ทางด้าน Wellness & Anti-aging Medicine, Aesthetic, Integrative Medicine เผยแพร่ผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ และรับฟังข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา บุคคลทั่วไป รวมถึงสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมทางวิชาการ และส่งเสริมแนวทางเวชปฏิบัติในแขนงนี้ เพื่อเป็น การกระตุ้นให้เกิดการศึกษาค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านสุขภาพในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง และสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มี คุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคมต่อไปนั้น
 
          ในการนี้ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายัง ท่าน โปรดประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการฯแก่ คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจด้านศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ และ/หรือขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วม นำเสนอในการประชุมวิชาการฯ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ทั้งนี้สามารถดู รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://www.facebook.com/DPUantiaging/ 
 ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook