ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ นิติพัฒน์ - ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7

13 มิถุนายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 463 ครั้ง
          ด้วยคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “นิติพัฒน์ - ธรรมศาสตร์” ครั้งที่ ๗ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการ เผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยสู่สาธารณชน ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความ คิดเห็นร่วมกันระหว่างนักวิจัยในสาขานิติศาสตร์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
 
          ในการนี้ จึงขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมส่งบทความวิชาการทางกฎหมายและสังคมศาสตร์ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ “นิติพัฒน์ - ธรรมศาสตร์” ครั้งที่ ๗ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยการประชุมฯ ครั้งนี้ จะมีการพิจารณามอบรางวัลให้กับผู้นำเสนอ บทความวิชาการด้วย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วม นำเสนอบทความวิชาการ นำไปสู่การรวบรวมองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์เชิงวิชาการรวมทั้งการบูรณาการ ศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ๆ ต่อไป

แชร์ข่าวนี้บน facebook