ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

26 พฤษภาคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 440 ครั้ง
          ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการจัดทำ “วารสาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ซึ่งเป็นวารสารที่ยังไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเป็น เวทีวิชาการสาธารณะให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ ความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่สาธารณชนและวงวิชาการ โดยเปิดรับผลงาน ประเภทบทความวิจัย
 
          ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจส่งบทความทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมี กำหนดการตีพิมพ์วารสารฯ ปีละ 6 ฉบับ ในรูปแบบวารสารฉบับออนไลน์ (ISSN: 2730-3314) มีกำหนดการ ตีพิมพ์ ดังนี
 
          ฉบับที่ 1 มกราคม กุมภาพันธ์ ฉบับที่ 2 มีนาคม เมษายน ฉบับที่ 3 พฤษภาคม มิถุนายน ฉบับที่ 4 กรกฎาคม สิงหาคม ฉบับที่ 5 กันยายน ตุลาคม และ ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน – ธันวาคม
          ซึ่งวารสารวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้ดำเนินการจัดทำภายใต้เกณฑ์คุณภาพ ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อเข้าสู่การรับรองคุณภาพจาก TC ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดและส่งบทความได้ที่ https://li01.tci-thaijo.org/index.php/stij สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสมัชญา พูลศักดิ์ โทรศัพท์ 065-042-4849แชร์ข่าวนี้บน facebook