ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารวิชาการ กสทช. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และ บทความปริทัศน์

26 พฤษภาคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 608 ครั้ง
          ด้วยวารสารวิชาการ กสทช. มีความประสงค์เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และ บทความปริทัศน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ในกิจการโทรคมนาคม กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการดาวเทียมสื่อสาร โดยครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารคลื่นความถี่ การบริหารจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม การกำกับดูแล การคุ้มครองผู้บริโภค การให้บริการทั่วถึง การพัฒนาเทคโนโลยี การเปลี่ยนผ่าน หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงาน กสทช. ทั้งในมิติของวิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสหสาขาวิชา โดยบทความที่ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราหน้าละ 500 บาท แต่รวมแล้วไม่เกินบทความละ 10,000 บาท โดยคำนวณจากหน้าที่ได้รับการตีพิมพ์รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook