ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ และขอเผยแพร่วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ฯ

18 พฤษภาคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 552 ครั้ง
           ด้วย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดทำวารสาร เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและบทความ วิจัย ตลอดจนองค์ความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ (เดือน มกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม)
 
           ในการนี้ กองบรรณาธิการวารสารฯ จึงขอความอนุเคราะห์เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจในหน่วยงานของท่านร่วมส่งบทความทางวิชาการและบทความวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณา ตีพิมพ์ และเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยไม่เสีย ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.hec.rmutp.ac.th/ หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่งานวิจัยและพัฒนา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร 0 2665 3777 ต่อ 5238แชร์ข่าวนี้บน facebook