ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

18 พฤษภาคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 550 ครั้ง
          ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดทำวารสารวิทยาการจัดการวิทยาการจัดการ (Journal of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University - JMS NRRU) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ซึ่งกำหนดการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม) โดยเปิดรับบทความวิจัย (Research Article) บทความวิชาการ (Academic Article) บทความปริทัศน์ (Review Article ) และการวิจารณ์หนังสือ (Book Review) โดยเน้นสาขา ดังนี้
 
          1. สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ และบัญชี 
          2. สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
          3. สาขาการท่องเที่ยว นันทนาการ และการจัดการโรงแรม 
          4. สาขาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ และการเงิน 
          5. สาขาการสื่อสาร
 
          ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต และนักศึกษา ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รองศาสตราจารย์เนตรชนก บัวนาค หมายเลขโทรศัพท์ 09 8916 3996 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวิชญ์ คำเจริญ หมายเลขโทรศัพท์ 08 6983 7140 หรือเว็บไซต์ https://so08.tci-thaijo.org/index.php/jmsnrruแชร์ข่าวนี้บน facebook