ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเผยแพร่ผลงานในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้

18 พฤษภาคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 581 ครั้ง
          ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมทั้งนักวิชาการ และผู้สนใจ และเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การจัดการการท่องเที่ยว การพักผ่อนและการมีจิตบริการ การศึกษา สุขภาพ (สังคมศาสตร์) และรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) และอยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
 
          บัดนี้ได้เผยแพร่วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม ถึง มิถุนายน 2565 ผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียดได้จาก https://so04.tci-thaijo.org/index.php/journal_sct และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพื่อ ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่กองบรรณาธิการ วารสาร โทร. 075-770136-7 ต่อ 141 อีเมล journal.sct@gmail.comแชร์ข่าวนี้บน facebook