ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงในวารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ปีที่ 10

28 เมษายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 340 ครั้ง
          ด้วย คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเผยแพร่กฎหมายเนื่องจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก และมีกฎหมายซึ่งประชาชนจำนวนมากนำไปปรับใช้หรือนำไปใช้ตีความโดยไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ถูกต้อง คณะฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำวารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ รูปแบบออนไลน์ในปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์นักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยเปิดรับผลงานวิชาการประเภท บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์และบทวิจารณ์หนังสือ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่นักวิชาการ บุคคลผู้อยู่ในกระบวนการยุติธรรม นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้วารสารคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มีกำหนดออกเผยแพร่ปีการศึกษาและ 2 ฉบับ และได้จัดตรวจสอบคุณภาพขยายบทความตามเกณฑ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. กำหนด
          คณะฯ ใคร่ขอความกรุณาจากท่าน ส่งบทความทางวิชาการ หรือบทความวิจัยทางกฎหมาย บทความของท่านจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้อ่านวารสาร  ในการนี้ท่านสามารถส่งบทความยังกองบรรณาธิการวารสารคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org หรือ อีเมล law.dpu.journal@gmail.com หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน โดยคณะฯ ใคร่ขอความกรุณาจากท่าน ส่งบทความและแบบตอบรับกลับมายังคณะฯ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook