ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (The 2022 National and International Conference of The National Institute of Development Administration: NIC-NIDA)

28 เมษายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 607 ครั้ง
          ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (The 2022 National and International Conference of The National Institute of Development Administration: NIC-NIDA) ภายใต้หัวข้อ "Tuming Challenges into Opportunities toward SDGs, BCG and Inclusive Growth in the Global Economy” ในวันพฤหัสบดีที่ 18 และวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 - 17.30 น. โดยวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ ผลงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ทางด้านพัฒนบริหารศาสตร์ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 2) เพื่อให้คณาจารย์ และ นักศึกษาของสถาบันและภายนอกสถาบันได้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานทาง วิชาการในชาติและระดับนานาชาติ และ 3) เพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการ และเป็นโอกาสอันดีที่นักวิชาการจาก สถาบันต่างๆ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ การบรรยายพิเศษ การอภิปรายร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ (Online ผ่านระบบ Zoom Meeting) นั้น
 
          ในการนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขออนุเคราะห์ท่านในการเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญ ชวนบุคลากรในหน่วยงาน ได้แก่ คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษา ร่วมส่งผลงานวิชาการประเภท บทความวิจัย บทความวิชาการ กรณีศึกษา และผลงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอกเพื่อนำเสนอในการประชุมนี้ โดย สามารถลงทะเบียนส่งผลงานผ่านทาง Online ได้ที่ http://conference.nida.ac.th และเข้าสู่เมนู “ลงทะเบียน ส่งผลงาน” ภายในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและ รูปแบบการจัดส่งผลงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของงาน http://conference.nida.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ตามช่องทางที่ระบุในท้ายจดหมายไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook